apimondia@apimondia.it
Contatti

Per contattare Apimondia Italia:

Telefono: (+39) 066852285 / 286
Fax: (+39) 066852287
Posta elettronica: apimondia@apimondia.it
Redazione: redazione@apimondia.it
Direzione: direzione@apimondia.it
Internet: www.apimondia.it

Apimondia Italia
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00186 Roma
Italia